Integritetspolicy

På Tekompaniet Swedetraders AB, nedan kallat Tekompaniet, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av Tekompaniets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Tekompaniet Swedetraders AB (556676-1598), Box 1172, 131 27 Nacka Strand är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när ditt företag/du registreras som kund, när du gör beställningar, kontaktar oss, deltar i tävlingar, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event eller utbildningar etc. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer och e-postadress samt betalningsinformation. Det kan också gälla bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator – även om inga namn nämns, eller olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

• För att registrera dig som kund/kontaktperson
• För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster
• För att bearbeta dina beställningar, leveranser
• För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
• För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
• För att hantera bokningar av event, mässor, utbildningar, prenumerationer
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev, produktkatalog eller annan information/kommunikation.

• För att göra uppföljningar samt för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig.
• För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
• För att kunna fullgöra Tekompaniets rättsliga förpliktelser
• För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
• För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
• För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
• För att förhindra, förebygga och utreda brott mot Tekompaniet

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas. 

Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:

• Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter. 
• På begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
• Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
• Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
• Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.
• Avstå från riktad marknadsföring.
• Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).
• Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål.

 

Tekompaniet kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring eller administration av pressmeddelanden. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Vad är cookies och hur använder vi det?

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. 

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Länkar

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser. 

Personuppgiftsansvarig

Org.nr 556676-1598

Tekompaniet Swedetraders AB
Box 1172
131 27  Nacka Strand, Sverige


Telefon 08 68 40 50 00
E-post info@tekompaniet.se